Kurz Rozhodca bežeckého lyžovania I. kvalifikačního stupňa

Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) Vás pozýva na kurz Rozhodca bežeckého lyžovania I. kvalifikačného stupňa. 

Absolvent kurzu získava najnižšiu I. rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v Slovenskej Republike. 

Absolvent I. kvalifikačného stupňa je špecializovaný odborník v oblasti Rozhodcu bežeckého lyžovania, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť rozhodovanie domácich súťaží na úrovni rekreačného športu a vykonávať pomocného rozhodcu na všetkých úrovniach domácich súťaží, pokiaľ národný zväz neustanoví inak.

Po úspešnom absolvovaní kurzu:

Po úspešnom absolvovaní kurzu získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Podmienky účasti: vek minimálne 18 rokov 

Dátum konania: 17.11.2018

Miesto konania: Osrblie

Zahájenie kurzu: V sobotu 17.11.2018 o 9:00 

Cena:

10,- €           platba na účet SLA !!!

Cena zahŕňa výučbu, učebné materiály

Obed:

Na vlastné náklady

Doprava:

Na vlastné náklady 

Informácie ako zaplatiť kurz:

Kurzovné 10,- € zaplaťte na účet SLA !!!  / najneskôr do14.11.2018 ! /

Číslo účtu : SK62 0900 0000 0051 4059 0711

Variabilný symbol : 17112018

Konštantný symbol: 0308

Informácia pre príjemcu: „Meno a priezvisko kurzanta, kurzovné_rozhodca – bežeckého lyžovania“

Informácie ako sa prihlásiť na kurz:

Vyplnenú prihlášku odošlite priamo z webstránky

Program kurzu:

Všeobecná časť: 

– psychológia športu 

– etika a fair play 

– základy prvej pomoci 

– sociológia športu 

– právo v športe 

Špecializovaná časť: 

– pravidlá lyžiarskych pretekov (PLP) a medzinárodné pravidlá pretekov 

– vzory tlačív a formulárov potrebných k výkonu funkcie, príklady ich vyplnenia  

– príklady riešenia možných situácií na trati (z praxe) 

– záverečné skúšky – písomné a ústne skúšky z prednášok všeobecnej a špeciálnej časti 

– vyhodnotenie

Časový plán kurzu: 8:00 – celodenné vzdelávanie

Vedúci kurzu:  PaedDr. Michal Malák, PhD. Peter  Ďurčo

               Športový riaditeľ BÚ SLA             Predseda komisie ŠTK-R BÚ SLA

Časový harmonogram kurzu: 

08:00 – Prezentácia 

08:15 – (celodenné vzdelávanie) Pravidlá bežeckého lyžovania (Ďurčo)

Povinná výbava: poznámkový zošit, písacie potreby, doklady

Storno kurzu:

V prípade, že nebude dostatočný počet záujemcov vyhradzujeme si právo kurz presunúť do iného strediska alebo na iný termín. Záväzne prihlásených o tom budeme informovať e-mailom alebo na stránke www.slovak-ski.sk  V prípade zrušenia kurzu Vám budú peniaze vrátené späť. 

Bližšie informácie o kurze:

Kontaktujte prosím manažérku vzdelávania Mgr. Kristínu Saalovú: skieducation@slovak-ski.sk